Waarom Christelijke mediation?

Waarom Christelijke mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij op zoek gegaan wordt naar samenwerking over gemeenschappelijke belangen. Waar mensen samen zijn ontstaan conflicten. Als je dagelijks in elkaars omgeving bent, ontstaan er gemakkelijk meningsverschillen die in de meeste gevallen gelukkig goed te hanteren zijn, maar ook regelmatig leiden tot verwijdering en zelfs tot conflicten.

Het blijkt dat dit bij christenen niet anders is. Vaak zijn deze conflicten juist nog intenser. De geloofsovertuiging neemt een zeer grote plaats in in het denken, zodat er weinig ruimte is voor andersdenkenden.  

Gelovigen worstelen enorm met scheiding en de gevolgen van scheiding. Je hebt het gevoel dat je moet kiezen tussen twee kwaden: doorgaan met een vergiftigde relatie of de ‘onmogelijke’ mogelijkheid van echtscheiding. Je kunt de gevolgen niet overzien: wat doet meer kwaad? Of juist goed?

Christenmediation gaat met u het eerlijke gesprek aan over deze diepe vragen. We begrijpen als geen ander waar u doorheen gaat! We zoeken geen makkelijke oplossingen, maar proberen wel het vizier op de onvermijdelijke toekomst te richten. Misschien wel los van elkaar, maar samen met God!

Conflicten komen overal voor: in duurzame relaties, in het bedrijfsleven, op de werkvloer, op school, zelfs in de kerk… Meningsverschillen krijgen al gauw een onvriendelijk karakter. Zo lopen conflicten gemakkelijk uit de hand. Goede mediation zorgt ervoor dat het conflict of geschil wordt aangepakt, zodat je weer verder kunt, mét of zonder elkaar.

Er samen uitkomen lukt helaas niet altijd meer. Alle argumenten zijn uitgewisseld, alle standpunten zijn ingenomen, je begrijpt niet dat ‘de ander het niet inziet’ en daarom wordt met stemverheffing alsnog geprobeerd het standpunt bij de ander in te prenten. Zonder resultaat. Een duurzame ontwrichting van de relatie is het gevolg. Soms moet het onvermijdelijke besluit genomen worden dat het beter is om uit elkaar te gaan, hoe verdrietig dat ook is. In dat geval is mediation nodig om de scheiding of de oplossing van een zakelijk conflict goed te kunnen begeleiden zodat beide partijen daarmee hun optimale belang kunnen behalen.

Mediation is onder andere bedoeld ter voorkoming van een intensieve en kostbare rechtsgang, die meestal alleen maar tot verliezers leidt. Bij een juridische strijd betalen twee partijen twee advocaten. Bij mediation betalen twee partijen één mediator (die ook nog eens meestal een lager uurtarief hanteert.) Een juridische strijd leidt vaak alleen maar tot verliezers en vraagt mentaal en financieel veel van je. Bij mediation werk je samen aan een oplossing waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn. Een win-winsituatie dus.

Als mediator ben ik een onafhankelijke bemiddelaar waarbij ik u wil helpen om samen naar een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. Het besluit om uit elkaar te gaan is al verdrietig genoeg, laten we dan in ieder geval proberen om er samen zo goed mogelijk uit te komen.

Als mediator ben ik onpartijdig en neutraal. Dat betekent dat ik geen belang heb bij de uitkomst, zodat u alle ruimte hebt om samen de uitkomst te bepalen.

Een kernbegrip voor mediation is vrijwilligheid. U bepaalt of u vrijwillig wilt deelnemen aan de mediation. Van dwang mag op geen enkele wijze sprake zijn. Ook bepaalt u de uitkomst van de mediation. Niet de mediator maakt de afspraken, dat doen jullie zelf, onder begeleiding van de mediator. Andréas begeleidt het proces en geeft jullie de juiste informatie op grond waarvan jullie keuzes kunnen maken. 

Ook veroordeel ik niet. Oordeel is er al genoeg. Zelfveroordeling vaak ook. Als christenen toch het moeilijke besluit moeten nemen om uit elkaar te gaan, kan het voorkomen dat mensen je laten vallen als een baksteen. Er is veel onbegrip, veroordeling en vooringenomenheid, vaak juist onder christelijke mensen. Bijbelteksten (vaak uit z’n verband gerukt) worden al gauw om de oren gesmeten. We bespreken ook deze moeilijke zaken. U staat er niet alleen voor, juist nu niet!

Ik zie het als mijn taak om in de gesprekken een basis te leggen van vertrouwen, rust en begrip. Vanzelfsprekend zal ik als onafhankelijke begeleider van de gesprekken geen standpunt mogen innemen voor één van beide visies van de betrokken partijen. Ook niet voor of tegen een geloofsovertuiging. Wel kan ik helpen met het delen van belangrijke Bijbelse noties die mij ook erg hebben geholpen. 

Er vinden tijdens de gesprekken onderhandelingen plaats. Als deze leiden tot afspraken, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en/of convenant waar beide partijen zich vrijwillig aan binden. Vanzelfsprekend wordt niets opgeschreven waar u niet achter staat. Het gaat om een document waar beide partijen zich in kunnen vinden. Alleen dan heeft vanuit de visie van Christenmediation conflictbemiddeling een duurzame toekomst.

Het grote voordeel is dat u daarna niet naar de rechter hoeft. Jullie zijn immers zelf samen tot overeenstemming gekomen. Onderzoek wijst uit dat mediation in meer dan 80% van de gevallen een goede afloop heeft, waardoor een rechtsgang voorkomen kan worden. Dat is winst voor iedereen.

De kosten van mediation worden meestal gedeeld door beide partijen maar vanzelfsprekend kunnen ook daar alternatieve afspraken over gemaakt worden.

Geïnteresseerd geraakt in mediation? Neem hier contact op met Christenmediation of bel gelijk naar 06-40303332. 

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM