Een belangrijke vraag aan het begin van elk traject. Waar mensen samen zijn ontstaan conflicten. Juist waar mensen gedurende een langere en intensievere periode samen zijn, zoals bijvoorbeeld in een duurzame relatie, ontstaan gemakkelijk meningsverschillen die in de meeste gevallen gelukkig goed te handelen zijn maar in sommige gevallen leiden tot verwijdering en zelfs tot conflicten.

Maar ook in organisaties ontstaan vaak meningsverschillen die een onvriendelijk karakter krijgen. Werkgevers, werknemers, conflicten in besturen, onenigheid tussen collega’s onderling, het is aan de orde van de dag. Ook dan is mediation zeer wenselijk.

Er samen uitkomen lukt helaas niet altijd meer. Alle argumenten zijn uitgewisseld, alle standpunten zijn ingenomen, je begrijpt niet dat ‘de ander het niet inziet’ en daarom wordt met stemverheffing alsnog geprobeerd het standpunt bij de ander in te prenten. Zonder resultaat. Een duurzame ontwrichting van de relatie is het gevolg. Soms moet het onvermijdelijke besluit genomen worden dat het beter is om uit elkaar te gaan, hoe verdrietig dat ook is. In dat geval is mediation nodig om de scheiding of de oplossing van een zakelijk conflict goed te kunnen begeleiden zodat beide partijen daarmee hun optimale belang kunnen behalen. Mediation is onder andere bedoeld ter voorkoming van een intensieve en kostbare rechtsgang, die meestal alleen maar tot verliezers leidt.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als christen mediator ben ik een onafhankelijke bemiddelaar waarbij ik u wil helpen om samen naar een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. Het besluit om uit elkaar te gaan is al verdrietig genoeg, laten we dan in ieder geval proberen om er samen zo goed mogelijk uit te komen.

Als mediator ben ik onafhankelijk, onpartijdig en veroordeel ik niet. Oordeel is er al genoeg. Zelfveroordeling vaak ook. Ik zie het als mijn taak om in de gesprekken een basis te leggen van vertrouwen, rust en begrip. Vanzelfsprekend zal ik als onafhankelijke begeleider van de gesprekken geen standpunt mogen innemen voor één van beide visies van de betrokken partijen.

Er vinden tijdens de gesprekken met christen mediation onderhandelingen plaats. Als deze leiden tot afspraken, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waar beide partijen zich vrijwillig aan binden. Vanzelfsprekend wordt niets opgeschreven waar u niet achter staat. Het gaat om een document waar beide partijen zich in kunnen vinden. Alleen dan heeft vanuit de visie van christen mediation een conflictbemiddeling een duurzame toekomst.

Het grote voordeel is dat u daarna niet naar de rechter hoeft, behalve natuurlijk de zakelijke, juridische afhandeling van bijvoorbeeld een scheiding. Onderzoek wijst uit dat mediation in meer dan 80% van de gevallen een goede afloop heeft, waardoor een rechtsgang voorkomen kan worden. Dat is winst voor iedereen.

De kosten van mediation worden meestal gedeeld door beide partijen. Vanzelfsprekend kunnen ook daar afspraken over gemaakt worden.